• <sup id="4se8y"><s id="4se8y"></s></sup>
  <optgroup id="4se8y"></optgroup>
 • <acronym id="4se8y"></acronym>
 • <tr id="4se8y"><u id="4se8y"></u></tr>
 • 黃大仙料

  015期: 黃大仙㊣救世網(wǎng)(平特四尾)已公開(kāi)

  015期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,6尾,7尾,5尾,3尾】開(kāi) ?? 準

  014期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,0尾,8尾,6尾,2尾】開(kāi) 43 32 14 17 26 37 + 20 準

  013期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,1尾,9尾,2尾,8尾】開(kāi) 26 34 38 08 17 24 + 18 準

  012期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,7尾,1尾,3尾,5尾】開(kāi) 05 21 24 12 15 41 + 22 準

  011期 復試四連尾 : 【4尾,8尾,1尾,5尾,0尾,6尾】開(kāi) 45 14 09 24 29 32 + 43 準

  010期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,7尾,2尾,9尾,3尾】開(kāi) 46 16 01 14 06 02 + 36 準

  009期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,8尾,9尾,6尾,3尾】開(kāi) 11 17 12 15 22 07 + 06 準

  008期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,6尾,7尾,4尾,8尾】開(kāi) 27 41 45 22 25 05 + 20 準

  007期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,1尾,4尾,5尾,2尾】開(kāi) 36 10 03 05 04 08 + 19 準

  006期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,1尾,0尾,2尾,5尾】開(kāi) 13 35 31 01 05 06 + 23 準

  005期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,5尾,4尾,6尾,2尾】開(kāi) 01 44 16 22 38 32 + 19 準

  004期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,3尾,6尾,8尾,0尾】開(kāi) 39 36 28 49 12 24 + 40 準

  003期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,9尾,7尾,4尾,2尾】開(kāi) 42 40 30 05 14 45 + 19 準

  002期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,4尾,7尾,8尾,3尾】開(kāi) 30 32 31 39 44 24 + 26 準

  001期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,8尾,3尾,6尾,9尾】開(kāi) 44 25 03 16 10 20 + 06 準

  365期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,0尾,9尾,3尾,8尾】開(kāi) 24 49 02 27 07 33 + 43 準

  364期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,7尾,3尾,5尾,2尾】開(kāi) 48 29 27 35 10 31 + 01 準

  363期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,7尾,4尾,9尾,2尾】開(kāi) 26 18 35 29 03 48 + 12 準

  362期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,2尾,0尾,9尾,4尾】開(kāi) 43 02 29 25 18 44 + 36 準

  361期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,7尾,3尾,2尾,1尾】開(kāi) 21 10 08 42 18 05 + 19 準

  360期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,3尾,4尾,9尾,2尾】開(kāi) 30 41 25 33 17 38 + 26 準

  359期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,3尾,8尾,6尾,0尾】開(kāi) 48 21 15 44 03 42 + 08 準

  358期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,3尾,2尾,1尾,8尾】開(kāi) 49 25 19 43 40 04 + 01 準

  357期 復試四連尾 : 【0尾,5尾,4尾,7尾,1尾,2尾】開(kāi) 22 26 47 08 25 38 + 42 準

  356期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,8尾,2尾,3尾,6尾】開(kāi) 26 46 49 05 14 04 + 29 準

  355期 復試四連尾 : 【3尾,2尾,8尾,4尾,7尾,1尾】開(kāi) 10 48 49 08 30 31 + 18 準

  354期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,7尾,2尾,0尾,6尾】開(kāi) 35 14 07 46 15 06 + 13 準

  353期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,8尾,4尾,9尾,0尾】開(kāi) 08 23 17 07 36 31 + 10 準

  352期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,6尾,7尾,2尾,4尾】開(kāi) 29 19 23 13 15 34 + 41 準

  351期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,5尾,6尾,8尾,2尾】開(kāi) 16 18 34 47 40 05 + 44 準

  350期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,8尾,2尾,5尾,9尾】開(kāi) 27 19 40 07 49 36 + 14 準

  349期 復試四連尾 : 【0尾,5尾,8尾,7尾,9尾,3尾】開(kāi) 15 48 41 23 16 36 + 28 準

  348期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,1尾,0尾,2尾,5尾】開(kāi) 36 19 47 15 03 02 + 37 準

  347期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,0尾,8尾,1尾,9尾】開(kāi) 29 11 02 44 01 43 + 46 準

  346期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,1尾,6尾,5尾,4尾】開(kāi) 40 16 06 43 46 37 + 09 準

  345期 復試四連尾 : 【0尾,5尾,8尾,1尾,6尾,3尾】開(kāi) 35 18 22 40 04 20 + 07 準

  344期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,0尾,2尾,7尾,5尾】開(kāi) 03 46 25 31 40 49 + 47 準

  343期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,0尾,9尾,1尾,7尾】開(kāi) 16 47 33 18 38 22 + 01 準

  342期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,2尾,3尾,0尾,1尾】開(kāi) 49 24 09 35 37 44 + 05 準

  341期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,2尾,4尾,5尾,9尾】開(kāi) 15 23 37 38 49 32 + 34 準

  340期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,8尾,9尾,4尾,3尾】開(kāi) 18 20 19 35 31 39 + 46 準

  339期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,3尾,1尾,8尾,6尾】開(kāi) 02 18 44 17 37 01 + 10 準

  338期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,0尾,9尾,5尾,1尾】開(kāi) 34 29 26 35 19 07 + 41 準

  337期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,7尾,8尾,4尾,3尾】開(kāi) 48 01 05 17 49 45 + 16 準

  336期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,0尾,3尾,6尾,9尾】開(kāi) 07 11 49 21 36 30 + 31 準

  335期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,9尾,1尾,6尾,4尾】開(kāi) 48 45 16 12 03 18 + 24 準

  334期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,2尾,8尾,4尾,3尾】開(kāi) 15 13 28 46 47 21 + 06 準

  333期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,4尾,7尾,6尾,2尾】開(kāi) 36 34 35 41 18 33 + 37 準

  332期 復試四連尾 : 【8尾,9尾,7尾,4尾,0尾,5尾】開(kāi) 12 18 37 04 16 13 + 08 準

  331期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,7尾,6尾,8尾,3尾】開(kāi) 13 22 34 08 37 39 + 46 準

  330期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,9尾,1尾,7尾,2尾】開(kāi) 47 48 12 03 11 29 + 18 準

  329期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,4尾,3尾,7尾,2尾】開(kāi) 06 09 27 26 02 23 + 35 準

  328期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,0尾,8尾,1尾,5尾】開(kāi) 13 02 10 49 12 08 + 01 準

  327期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,6尾,0尾,5尾,9尾】開(kāi) 11 14 06 25 44 15 + 21 準

  326期 復試四連尾 : 【3尾,2尾,0尾,9尾,4尾,8尾】開(kāi) 12 46 40 02 31 22 + 35 準

  325期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,6尾,9尾,7尾,2尾】開(kāi) 02 22 12 05 17 10 + 07 準

  324期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,7尾,8尾,2尾,3尾】開(kāi) 24 35 30 28 05 02 + 26 準

  323期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,8尾,0尾,9尾,2尾】開(kāi) 29 05 41 14 36 07 + 02 準

  322期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,9尾,7尾,0尾,6尾】開(kāi) 31 24 13 48 37 49 + 32 準

  321期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,7尾,6尾,0尾,1尾】開(kāi) 02 30 06 04 38 41 + 19 準

  320期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,1尾,7尾,4尾,6尾】開(kāi) 30 25 01 32 08 49 + 23 準

  319期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,1尾,2尾,7尾,6尾】開(kāi) 14 49 09 35 06 01 + 42 準

  318期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,3尾,0尾,6尾,1尾】開(kāi) 15 35 11 48 20 01 + 49 準

  317期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,5尾,3尾,1尾,2尾】開(kāi) 14 02 30 34 33 48 + 41 準

  316期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,0尾,2尾,9尾,8尾】開(kāi) 23 39 37 02 22 01 + 48 準

  315期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,9尾,2尾,5尾,8尾】開(kāi) 41 27 18 02 25 40 + 29 準

  314期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,8尾,6尾,1尾,9尾】開(kāi) 07 25 11 29 21 32 + 26 準

  313期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,1尾,2尾,6尾,9尾】開(kāi) 17 15 28 48 43 30 + 10 準

  312期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,7尾,5尾,8尾,9尾】開(kāi) 03 20 43 02 37 26 + 05 準

  311期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,3尾,6尾,5尾,1尾】開(kāi) 42 45 21 02 15 20 + 30 準

  310期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,5尾,3尾,0尾,1尾】開(kāi) 17 30 16 06 44 24 + 13 準

  309期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,7尾,8尾,0尾,2尾】開(kāi) 20 08 07 22 44 03 + 16 準

  308期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,0尾,2尾,3尾,6尾】開(kāi) 42 19 22 05 16 04 + 48 準

  307期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,2尾,1尾,6尾,4尾】開(kāi) 30 37 38 19 22 05 + 16 準

  306期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,8尾,0尾,3尾,6尾】開(kāi) 24 16 41 13 32 20 + 28 準

  305期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,8尾,4尾,3尾,2尾】開(kāi) 35 43 11 38 22 46 + 34 準

  304期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,4尾,3尾,8尾,7尾】開(kāi) 12 24 04 31 11 47 + 28 準

  303期 復試四連尾 : 【2尾,3尾,9尾,4尾,8尾,1尾】開(kāi) 03 36 24 41 39 26 + 15 準

  302期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,2尾,1尾,5尾,8尾】開(kāi) 30 23 31 39 11 22 + 32 準

  301期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,6尾,2尾,7尾,4尾】開(kāi) 18 06 15 07 30 05 + 25 準

  300期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,3尾,5尾,7尾,6尾】開(kāi) 24 14 38 49 21 09 + 36 準

  299期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,0尾,8尾,6尾,1尾】開(kāi) 31 36 34 48 41 03 + 24 準

  298期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,5尾,4尾,0尾,1尾】開(kāi) 22 41 26 45 18 17 + 32 準

  297期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,8尾,9尾,7尾,0尾】開(kāi) 25 34 37 16 17 42 + 39 準

  296期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,0尾,9尾,2尾,5尾】開(kāi) 24 25 15 31 08 01 + 20 準

  295期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,7尾,3尾,8尾,6尾】開(kāi) 07 20 22 40 34 32 + 44 準

  294期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,9尾,2尾,7尾,8尾】開(kāi) 23 40 20 34 18 16 + 35 準

  293期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,7尾,4尾,8尾,5尾】開(kāi) 30 41 19 17 26 32 + 20 準

  292期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,3尾,6尾,2尾,1尾】開(kāi) 34 10 29 45 40 37 + 25 準

  291期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,7尾,4尾,9尾,0尾】開(kāi) 17 32 39 10 14 25 + 48 準

  290期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,1尾,8尾,9尾,6尾】開(kāi) 47 37 01 36 05 28 + 42 準

  289期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,0尾,7尾,6尾,1尾】開(kāi) 43 39 30 28 29 02 + 21 準

  288期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,6尾,1尾,5尾,7尾】開(kāi) 36 05 34 46 15 04 + 23 準

  287期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,5尾,4尾,1尾,3尾】開(kāi) 23 06 29 03 36 26 + 39 準

  286期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,9尾,3尾,6尾,7尾】開(kāi) 05 27 32 02 46 14 + 19 準

  285期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,8尾,7尾,5尾,4尾】開(kāi) 35 07 21 18 14 47 + 41 準

  284期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,9尾,0尾,8尾,7尾】開(kāi) 10 39 24 02 42 44 + 06 準

  283期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,4尾,3尾,0尾,9尾】開(kāi) 39 36 43 10 20 47 + 33 準

  282期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,9尾,7尾,3尾,8尾】開(kāi) 09 45 01 26 14 11 + 38 準

  281期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,4尾,2尾,3尾,1尾】開(kāi) 40 44 10 47 01 27 + 16 準

  280期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,9尾,1尾,2尾,6尾】開(kāi) 11 36 41 09 18 04 + 46 準

  279期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,4尾,5尾,8尾,9尾】開(kāi) 24 02 46 26 16 15 + 10 準

  278期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,0尾,5尾,3尾,1尾】開(kāi) 11 29 02 40 44 48 + 39 準

  277期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,5尾,7尾,3尾,8尾】開(kāi) 45 34 41 11 10 14 + 18 準

  276期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,9尾,6尾,2尾,3尾】開(kāi) 26 35 48 16 11 18 + 08 準

  275期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,7尾,4尾,9尾,2尾】開(kāi) 24 46 27 15 43 29 + 10 準

  274期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,1尾,0尾,4尾,5尾】開(kāi) 25 28 43 09 32 39 + 13 準

  273期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,9尾,6尾,7尾,2尾】開(kāi) 01 25 15 10 05 39 + 28 準

  272期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,2尾,7尾,8尾,4尾】開(kāi) 32 41 08 22 31 46 + 27 準

  271期 復試四連尾 : 【3尾,7尾,6尾,4尾,5尾,2尾】開(kāi) 10 33 29 22 03 01 + 39 準

  270期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,6尾,7尾,0尾,3尾】開(kāi) 45 05 42 03 37 28 + 08 準

  269期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,1尾,9尾,2尾,4尾】開(kāi) 40 48 24 01 02 15 + 13 準

  268期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,1尾,6尾,4尾,7尾】開(kāi) 43 49 46 05 31 47 + 03 準

  267期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,9尾,1尾,7尾,8尾】開(kāi) 20 25 44 40 09 13 + 32 準

  266期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,6尾,8尾,3尾,0尾】開(kāi) 26 42 16 37 14 22 + 02 準

  265期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,8尾,2尾,0尾,5尾】開(kāi) 40 32 30 37 08 17 + 25 準

  264期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,0尾,1尾,7尾,8尾】開(kāi) 40 33 27 04 42 06 + 09 準

  263期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,4尾,1尾,5尾,8尾】開(kāi) 44 27 06 05 36 49 + 39 準

  262期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,4尾,6尾,1尾,2尾】開(kāi) 40 44 25 46 41 13 + 31 準

  261期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,0尾,5尾,9尾,2尾】開(kāi) 28 23 09 01 25 27 + 20 準

  260期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,5尾,1尾,2尾,3尾】開(kāi) 15 46 20 10 48 43 + 17 準

  259期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,2尾,8尾,9尾,6尾】開(kāi) 14 48 20 30 24 18 + 29 準

  258期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,3尾,0尾,8尾,7尾】開(kāi) 07 21 16 27 32 41 + 09 準

  257期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,8尾,6尾,4尾,5尾】開(kāi) 16 24 06 34 14 09 + 36 準

  256期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,2尾,8尾,7尾,3尾】開(kāi) 28 33 44 26 31 03 + 34 準

  255期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,5尾,6尾,3尾,8尾】開(kāi) 19 23 17 46 11 15 + 01 準

  254期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,6尾,1尾,0尾,5尾】開(kāi) 14 37 30 45 28 09 + 49 準

  253期 復試四連尾 : 【4尾,8尾,5尾,2尾,3尾,7尾】開(kāi) 18 44 29 42 12 02 + 26 準

  252期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,2尾,5尾,1尾,9尾】開(kāi) 28 16 33 32 07 42 + 09 準

  251期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,1尾,6尾,8尾,7尾】開(kāi) 35 38 30 44 42 16 + 34 準

  250期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,2尾,5尾,9尾,4尾】開(kāi) 07 10 01 34 44 36 + 14 準

  249期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,3尾,1尾,6尾,9尾】開(kāi) 21 07 27 26 35 09 + 29 準

  248期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,4尾,1尾,2尾,0尾】開(kāi) 13 49 47 30 39 38 + 21 準

  247期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,0尾,3尾,4尾,1尾】開(kāi) 24 35 13 47 30 41 + 03 準

  246期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,5尾,8尾,3尾,9尾】開(kāi) 44 42 29 35 28 39 + 13 準

  245期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,7尾,5尾,3尾,9尾】開(kāi) 02 20 46 16 36 48 + 37 準

  244期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,7尾,2尾,0尾,6尾】開(kāi) 07 30 41 36 16 03 + 25 準

  243期 復試四連尾 : 【9尾,8尾,6尾,5尾,2尾,4尾】開(kāi) 20 15 08 29 23 16 + 18 準

  242期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,6尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 47 07 12 30 37 05 + 20 準

  241期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,6尾,8尾,3尾,4尾】開(kāi) 45 02 24 17 34 16 + 20 準

  240期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,8尾,7尾,2尾,5尾】開(kāi) 12 25 30 03 38 36 + 17 準

  239期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,7尾,4尾,5尾,3尾】開(kāi) 24 04 33 34 11 02 + 14 準

  238期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,4尾,9尾,1尾,0尾】開(kāi) 19 04 42 30 07 20 + 23 準

  237期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,2尾,4尾,1尾,8尾】開(kāi) 46 24 29 13 48 23 + 15 準

  236期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,8尾,9尾,0尾,3尾】開(kāi) 23 22 09 04 37 46 + 19 準

  235期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,1尾,9尾,4尾,5尾】開(kāi) 27 34 26 48 45 10 + 04 準

  234期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,0尾,5尾,9尾,6尾】開(kāi) 21 20 34 07 01 43 + 13 準

  233期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,0尾,2尾,9尾,1尾】開(kāi) 25 23 45 05 41 13 + 12 準

  232期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,5尾,7尾,1尾,0尾】開(kāi) 40 42 24 02 17 23 + 13 準

  231期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,0尾,1尾,3尾,8尾】開(kāi) 34 16 01 21 42 41 + 45 準

  230期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,7尾,2尾,9尾,1尾】開(kāi) 47 07 26 17 44 48 + 36 準

  229期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,2尾,4尾,0尾,1尾】開(kāi) 28 15 45 37 03 11 + 33 準

  228期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,8尾,9尾,2尾,7尾】開(kāi) 25 36 26 17 24 45 + 29 準

  227期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,3尾,4尾,5尾,6尾】開(kāi) 38 21 19 33 31 49 + 03 準

  226期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,2尾,7尾,4尾,6尾】開(kāi) 13 41 09 31 16 38 + 20 準

  225期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,6尾,1尾,0尾,4尾】開(kāi) 31 14 13 08 22 16 + 29 準

  224期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,2尾,7尾,8尾,6尾】開(kāi) 03 28 42 25 07 22 + 45 準

  223期 復試四連尾 : 【1尾,5尾,7尾,6尾,2尾,3尾】開(kāi) 12 39 19 05 27 06 + 09 準

  222期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,7尾,1尾,4尾,5尾】開(kāi) 14 04 34 09 15 38 + 31 準

  221期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,5尾,7尾,2尾,3尾】開(kāi) 43 26 01 33 27 06 + 38 準

  220期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,8尾,4尾,1尾,2尾】開(kāi) 18 17 22 46 32 26 + 20 準

  219期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,3尾,9尾,0尾,1尾】開(kāi) 41 45 31 17 22 30 + 10 準

  218期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,4尾,6尾,3尾,8尾】開(kāi) 41 10 21 37 11 31 + 19 準

  217期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,6尾,7尾,0尾,3尾】開(kāi) 41 37 06 01 02 46 + 18 準

  216期 復試四連尾 : 【1尾,9尾,6尾,2尾,5尾,4尾】開(kāi) 22 39 12 35 01 20 + 36 準

  215期 復試四連尾 : 【7尾,9尾,4尾,1尾,6尾,2尾】開(kāi) 09 12 30 25 29 19 + 49 準

  214期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,4尾,6尾,2尾,7尾】開(kāi) 12 49 34 48 37 47 + 14 準

  213期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,0尾,3尾,6尾,2尾】開(kāi) 38 29 09 41 27 46 + 42 準

  212期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,1尾,9尾,6尾,8尾】開(kāi) 27 39 32 09 26 11 + 34 準

  211期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,2尾,5尾,8尾,6尾】開(kāi) 22 25 09 23 30 18 + 28 準

  210期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,4尾,6尾,5尾,2尾】開(kāi) 10 22 08 03 27 06 + 07 準

  209期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,7尾,5尾,3尾,8尾】開(kāi) 02 03 19 42 39 48 + 40 準

  208期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,5尾,7尾,8尾,6尾】開(kāi) 04 03 46 24 35 07 + 28 準

  207期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,9尾,8尾,6尾,2尾】開(kāi) 47 07 19 15 10 37 + 49 準

  206期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,5尾,2尾,9尾,8尾】開(kāi) 31 21 42 23 03 17 + 38 準

  205期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,0尾,6尾,7尾,9尾】開(kāi) 03 31 33 17 24 36 + 11 準

  204期 復試四連尾 : 【7尾,9尾,4尾,2尾,3尾,1尾】開(kāi) 40 02 17 23 37 15 + 03 準

  203期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,0尾,9尾,7尾,8尾】開(kāi) 22 14 36 19 06 33 + 25 準

  202期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,7尾,8尾,0尾,4尾】開(kāi) 33 26 01 27 10 02 + 04 準

  201期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,6尾,8尾,0尾,5尾】開(kāi) 27 35 32 41 19 29 + 03 準

  200期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,8尾,9尾,7尾,6尾】開(kāi) 36 34 45 26 42 33 + 44 準

  199期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,5尾,0尾,7尾,9尾】開(kāi) 33 42 36 21 28 49 + 08 準

  198期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,7尾,8尾,3尾,6尾】開(kāi) 27 41 34 48 45 33 + 18 準

  197期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,9尾,1尾,5尾,4尾】開(kāi) 39 10 09 34 40 17 + 32 準

  196期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,9尾,3尾,4尾,2尾】開(kāi) 24 05 26 04 34 43 + 47 準

  195期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,6尾,2尾,5尾,9尾】開(kāi) 16 14 47 03 35 36 + 29 準

  194期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,9尾,1尾,2尾,4尾】開(kāi) 37 08 44 26 43 06 + 31 準

  193期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,4尾,0尾,3尾,1尾】開(kāi) 44 13 02 37 46 21 + 08 準

  192期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,3尾,9尾,7尾,5尾】開(kāi) 02 04 35 27 17 29 + 44 準

  191期 復試四連尾 : 【1尾,4尾,6尾,2尾,0尾,8尾】開(kāi) 01 21 17 27 29 31 + 48 準

  190期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,5尾,6尾,4尾,7尾】開(kāi) 42 49 17 23 14 43 + 03 準

  189期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,3尾,1尾,8尾,9尾】開(kāi) 25 04 07 10 22 41 + 46 準

  188期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,3尾,9尾,0尾,8尾】開(kāi) 18 04 27 13 31 33 + 46 準

  187期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,4尾,5尾,3尾,9尾】開(kāi) 01 05 24 34 19 28 + 31 準

  186期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,8尾,6尾,0尾,9尾】開(kāi) 35 24 04 27 47 18 + 01 準

  185期 復試四連尾 : 【9尾,3尾,8尾,4尾,2尾,1尾】開(kāi) 31 07 29 03 46 18 + 08 準

  184期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,8尾,3尾,2尾,5尾】開(kāi) 25 08 21 19 43 22 + 36 準

  183期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,4尾,2尾,3尾,5尾】開(kāi) 16 03 25 23 49 37 + 43 準

  182期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,4尾,8尾,6尾,2尾】開(kāi) 01 04 41 18 29 32 + 08 準

  181期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,3尾,2尾,0尾,8尾】開(kāi) 32 02 17 45 08 19 + 23 準

  180期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,5尾,3尾,0尾,9尾】開(kāi) 48 24 40 16 38 22 + 34 準

  179期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,5尾,7尾,2尾,4尾】開(kāi) 48 28 35 07 25 03 + 04 準

  178期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,2尾,3尾,1尾,9尾】開(kāi) 35 21 10 18 14 36 + 02 準

  177期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,7尾,3尾,2尾,6尾】開(kāi) 33 24 40 32 34 01 + 44 準

  176期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,5尾,8尾,1尾,9尾】開(kāi) 26 43 37 45 46 02 + 32 準

  175期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,0尾,7尾,9尾,3尾】開(kāi) 30 37 12 44 24 20 + 06 準

  174期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,2尾,5尾,3尾,0尾】開(kāi) 34 20 12 19 28 18 + 41 準

  173期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,9尾,8尾,4尾,1尾】開(kāi) 40 10 08 31 09 25 + 36 準

  172期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,0尾,8尾,2尾,5尾】開(kāi) 38 40 03 31 33 08 + 12 準

  171期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,7尾,9尾,4尾,6尾】開(kāi) 39 35 48 47 41 09 + 10 準

  170期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,3尾,7尾,9尾,1尾】開(kāi) 15 31 34 24 05 01 + 10 準

  169期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,8尾,6尾,0尾,7尾】開(kāi) 46 42 02 26 32 30 + 04 準

  168期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,6尾,1尾,2尾,4尾】開(kāi) 18 29 21 33 42 49 + 12 準

  167期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,2尾,9尾,1尾,7尾】開(kāi) 49 31 01 15 18 32 + 46 準

  166期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,7尾,9尾,4尾,1尾】開(kāi) 27 41 07 04 25 17 + 06 準

  165期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,2尾,1尾,3尾,6尾】開(kāi) 14 22 01 05 40 16 + 17 準

  164期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,2尾,8尾,1尾,9尾】開(kāi) 15 42 04 26 02 30 + 10 準

  163期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,2尾,4尾,3尾,7尾】開(kāi) 35 31 39 30 06 44 + 37 準

  162期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,1尾,6尾,9尾,3尾】開(kāi) 07 28 26 11 02 24 + 17 準

  161期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,0尾,6尾,5尾,3尾】開(kāi) 41 19 34 12 15 44 + 05 準

  160期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,2尾,5尾,7尾,3尾】開(kāi) 22 45 01 03 24 17 + 42 準

  159期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,6尾,4尾,5尾,9尾】開(kāi) 31 08 01 20 38 45 + 14 準

  158期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,7尾,0尾,3尾,9尾】開(kāi) 29 38 49 48 18 10 + 04 準

  157期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,9尾,1尾,6尾,2尾】開(kāi) 48 03 33 49 35 46 + 44 準

  156期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,4尾,6尾,1尾,5尾】開(kāi) 04 22 37 01 25 46 + 43 準

  155期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,8尾,1尾,0尾,4尾】開(kāi) 38 36 42 40 23 21 + 07 準

  154期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,9尾,4尾,3尾,6尾】開(kāi) 35 47 01 25 08 32 + 03 準

  153期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,2尾,3尾,1尾,0尾】開(kāi) 22 23 42 29 37 12 + 19 準

  152期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,1尾,8尾,3尾,2尾】開(kāi) 32 23 19 41 29 17 + 12 準

  151期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,8尾,4尾,0尾,7尾】開(kāi) 15 29 43 16 35 33 + 30 準

  150期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,5尾,2尾,4尾,6尾】開(kāi) 15 14 29 02 04 07 + 06 準

  149期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,3尾,1尾,0尾,9尾】開(kāi) 10 03 12 29 14 31 + 33 準

  148期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,1尾,4尾,0尾,2尾】開(kāi) 15 42 38 41 37 31 + 01 準

  147期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,8尾,7尾,5尾,9尾】開(kāi) 09 11 29 47 30 08 + 22 準

  146期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,4尾,0尾,7尾,8尾】開(kāi) 01 36 44 16 43 30 + 14 準

  145期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,3尾,0尾,9尾,4尾】開(kāi) 44 33 20 30 04 46 + 06 準

  144期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,9尾,0尾,4尾,2尾】開(kāi) 25 28 16 49 34 26 + 37 準

  143期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,0尾,5尾,3尾,7尾】開(kāi) 41 32 44 12 46 25 + 29 準

  142期 復試四連尾 : 【2尾,3尾,8尾,0尾,7尾,5尾】開(kāi) 28 47 26 49 34 03 + 05 準

  141期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,8尾,6尾,4尾,9尾】開(kāi) 49 36 41 19 15 14 + 17 準

  140期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,2尾,1尾,6尾,7尾】開(kāi) 37 29 33 25 41 45 + 13 準

  139期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,3尾,8尾,0尾,9尾】開(kāi) 24 09 39 36 12 11 + 07 準

  138期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,1尾,3尾,6尾,0尾】開(kāi) 47 33 49 17 16 29 + 01 準

  137期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,7尾,9尾,8尾,4尾】開(kāi) 19 18 29 43 07 33 + 06 準

  136期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,6尾,8尾,7尾,1尾】開(kāi) 04 43 31 32 03 24 + 14 準

  135期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,8尾,9尾,0尾,4尾】開(kāi) 08 06 03 09 12 27 + 07 準

  134期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,6尾,0尾,8尾,9尾】開(kāi) 31 19 15 45 36 02 + 09 準

  133期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,4尾,3尾,9尾,8尾】開(kāi) 30 06 15 26 13 12 + 43 準

  132期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,3尾,0尾,4尾,5尾】開(kāi) 46 28 05 26 20 03 + 06 準

  131期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,5尾,8尾,2尾,0尾】開(kāi) 28 05 38 23 29 08 + 43 準

  130期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,7尾,1尾,9尾,4尾】開(kāi) 40 14 24 18 07 32 + 21 準

  129期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,5尾,4尾,3尾,6尾】開(kāi) 07 46 34 15 45 14 + 35 準

  128期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,1尾,9尾,8尾,6尾】開(kāi) 20 07 14 12 23 47 + 31 準

  127期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,6尾,9尾,2尾,5尾】開(kāi) 05 42 30 20 28 24 + 02 準

  126期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,7尾,4尾,0尾,9尾】開(kāi) 24 29 10 38 20 31 + 11 準

  125期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,4尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 09 26 28 05 16 12 + 22 準

  124期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,8尾,6尾,5尾,3尾】開(kāi) 42 34 26 32 28 29 + 35 準

  123期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,3尾,2尾,8尾,1尾】開(kāi) 48 40 15 19 36 04 + 21 準

  122期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,7尾,0尾,9尾,1尾】開(kāi) 09 45 37 01 28 30 + 42 準

  121期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,3尾,5尾,0尾,8尾】開(kāi) 08 23 42 41 03 20 + 30 準

  120期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,4尾,2尾,1尾,0尾】開(kāi) 25 27 49 39 37 22 + 44 準

  119期 復試四連尾 : 【9尾,7尾,3尾,6尾,8尾,4尾】開(kāi) 33 16 20 23 22 48 + 28 準

  118期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,7尾,1尾,0尾,8尾】開(kāi) 41 30 13 02 15 10 + 01 準

  117期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,2尾,8尾,5尾,4尾】開(kāi) 22 30 38 03 39 14 + 41 準

  116期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,5尾,6尾,4尾,8尾】開(kāi) 07 14 02 21 06 28 + 49 準

  115期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,4尾,6尾,1尾,8尾】開(kāi) 04 39 40 46 49 32 + 15 準

  114期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,5尾,8尾,1尾,2尾】開(kāi) 31 11 25 26 23 17 + 43 準

  113期 復試四連尾 : 【0尾,7尾,6尾,9尾,2尾,3尾】開(kāi) 41 15 23 48 32 13 + 01 準

  112期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,0尾,4尾,9尾,7尾】開(kāi) 43 17 48 47 12 40 + 14 準

  111期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,5尾,8尾,1尾,4尾】開(kāi) 37 12 36 13 45 16 + 18 準

  110期 復試四連尾 : 【1尾,5尾,6尾,7尾,2尾,8尾】開(kāi) 29 35 44 49 13 11 + 16 準

  109期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,0尾,8尾,4尾,7尾】開(kāi) 47 38 26 03 15 09 + 36 準

  108期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,3尾,4尾,7尾,5尾】開(kāi) 39 49 41 09 47 11 + 20 準

  107期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,7尾,6尾,0尾,9尾】開(kāi) 19 04 06 47 46 21 + 28 準

  106期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,7尾,3尾,0尾,4尾】開(kāi) 43 48 41 12 30 45 + 16 準

  105期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,2尾,7尾,4尾,9尾】開(kāi) 47 44 24 40 20 12 + 33 準

  104期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,5尾,3尾,8尾,4尾】開(kāi) 06 29 17 31 12 26 + 24 準

  103期 復試四連尾 : 【9尾,3尾,8尾,1尾,2尾,7尾】開(kāi) 15 16 12 20 31 23 + 39 準

  102期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,6尾,3尾,1尾,5尾】開(kāi) 30 19 35 41 10 46 + 47 準

  101期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,1尾,2尾,6尾,9尾】開(kāi) 49 21 41 35 45 32 + 23 準

  100期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,0尾,5尾,6尾,4尾】開(kāi) 35 38 29 39 41 02 + 08 準

  099期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,4尾,0尾,6尾,5尾】開(kāi) 08 11 32 44 29 04 + 06 準

  098期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,2尾,7尾,5尾,0尾】開(kāi) 39 35 16 21 45 11 + 28 準

  097期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,6尾,2尾,0尾,8尾】開(kāi) 18 40 30 47 14 44 + 13 準

  096期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,9尾,6尾,5尾,0尾】開(kāi) 25 16 08 07 01 26 + 04 準

  095期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,2尾,6尾,0尾,8尾】開(kāi) 11 30 09 25 41 04 + 24 準

  094期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,4尾,5尾,0尾,1尾】開(kāi) 09 05 39 43 38 11 + 01 準

  093期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,3尾,0尾,7尾,5尾】開(kāi) 02 49 37 16 36 04 + 44 準

  092期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,6尾,9尾,0尾,7尾】開(kāi) 48 27 17 20 39 10 + 33 準

  091期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,5尾,4尾,1尾,7尾】開(kāi) 06 08 13 32 40 28 + 35 準

  090期 復試四連尾 : 【9尾,3尾,4尾,0尾,6尾,1尾】開(kāi) 21 13 41 12 24 48 + 30 準

  089期 復試四連尾 : 【3尾,7尾,0尾,6尾,8尾,1尾】開(kāi) 29 05 31 08 14 45 + 06 準

  088期 復試四連尾 : 【3尾,2尾,0尾,1尾,4尾,5尾】開(kāi) 06 32 17 14 37 47 + 27 準

  087期 復試四連尾 : 【9尾,7尾,5尾,3尾,0尾,8尾】開(kāi) 03 45 18 01 14 44 + 31 準

  086期 復試四連尾 : 【3尾,7尾,1尾,2尾,5尾,0尾】開(kāi) 32 37 14 24 01 10 + 30 準

  085期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,2尾,1尾,3尾,0尾】開(kāi) 36 38 40 24 31 06 + 37 準

  084期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,3尾,2尾,8尾,5尾】開(kāi) 25 43 34 04 20 38 + 39 準

  083期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,9尾,6尾,3尾,0尾】開(kāi) 11 16 18 15 44 28 + 01 準

  082期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,2尾,6尾,1尾,9尾】開(kāi) 23 30 13 36 43 02 + 25 準

  081期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,4尾,3尾,5尾,9尾】開(kāi) 21 24 18 17 27 39 + 35 準

  080期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,7尾,5尾,4尾,9尾】開(kāi) 13 10 39 28 22 21 + 19 準

  079期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,8尾,1尾,4尾,5尾】開(kāi) 22 25 15 41 48 12 + 05 準

  078期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,0尾,4尾,9尾,6尾】開(kāi) 45 30 05 49 25 22 + 37 準

  077期 復試四連尾 : 【1尾,4尾,6尾,3尾,0尾,7尾】開(kāi) 47 30 37 39 22 44 + 21 準

  076期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,0尾,4尾,7尾,2尾】開(kāi) 09 12 38 14 47 45 + 07 準

  075期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,9尾,1尾,8尾,4尾】開(kāi) 39 45 19 09 11 49 + 18 準

  074期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,1尾,8尾,2尾,4尾】開(kāi) 40 12 20 08 33 29 + 02 準

  073期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,9尾,2尾,6尾,1尾】開(kāi) 27 12 42 01 10 24 + 09 準

  072期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,1尾,9尾,4尾,2尾】開(kāi) 48 33 17 40 20 16 + 06 準

  071期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,1尾,6尾,5尾,9尾】開(kāi) 11 42 13 43 10 32 + 49 準

  070期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,3尾,5尾,1尾,6尾】開(kāi) 36 28 17 37 22 01 + 40 準

  069期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,1尾,8尾,7尾,6尾】開(kāi) 40 25 43 12 32 06 + 20 準

  068期 復試四連尾 : 【9尾,8尾,3尾,7尾,6尾,5尾】開(kāi) 25 22 08 17 14 46 + 48 準

  067期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,4尾,8尾,7尾,9尾】開(kāi) 27 33 38 13 43 39 + 08 準

  066期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,2尾,1尾,4尾,5尾】開(kāi) 47 24 23 02 27 28 + 42 準

  065期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,4尾,2尾,8尾,7尾】開(kāi) 41 30 10 17 34 14 + 09 準

  064期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,7尾,3尾,6尾,5尾】開(kāi) 26 28 45 08 21 02 + 46 準

  063期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,0尾,2尾,1尾,8尾】開(kāi) 10 35 49 22 34 33 + 32 準

  062期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,9尾,6尾,1尾,3尾】開(kāi) 45 40 33 08 39 46 + 27 準

  061期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,1尾,9尾,5尾,0尾】開(kāi) 16 12 39 27 36 41 + 46 準

  060期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,9尾,1尾,8尾,4尾】開(kāi) 17 36 45 02 48 11 + 04 準

  059期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,0尾,5尾,6尾,2尾】開(kāi) 41 45 49 31 40 44 + 39 準

  058期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,7尾,5尾,3尾,8尾】開(kāi) 39 37 09 19 16 47 + 49 準

  057期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,4尾,8尾,6尾,5尾】開(kāi) 18 24 32 21 30 38 + 03 準

  056期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,8尾,9尾,2尾,1尾】開(kāi) 01 35 31 16 48 28 + 21 準

  055期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,7尾,2尾,1尾,8尾】開(kāi) 18 27 11 46 31 03 + 06 準

  054期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,8尾,3尾,4尾,6尾】開(kāi) 24 19 14 37 45 43 + 46 準

  053期 復試四連尾 : 【0尾,2尾,9尾,5尾,4尾,6尾】開(kāi) 35 31 38 41 43 36 + 21 準

  052期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,1尾,9尾,8尾,5尾】開(kāi) 27 01 03 08 29 28 + 26 準

  051期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,2尾,6尾,9尾,7尾】開(kāi) 40 35 29 26 46 11 + 05 準

  050期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,9尾,3尾,2尾,1尾】開(kāi) 22 26 32 43 11 49 + 23 準

  049期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,7尾,4尾,5尾,8尾】開(kāi) 35 16 29 11 19 43 + 13 準

  048期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,0尾,1尾,6尾,2尾】開(kāi) 10 19 25 26 29 22 + 02 準

  047期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,8尾,2尾,0尾,7尾】開(kāi) 38 45 43 28 02 31 + 12 準

  046期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,7尾,0尾,2尾,3尾】開(kāi) 44 25 11 13 40 08 + 30 準

  045期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,7尾,6尾,8尾,4尾】開(kāi) 31 03 07 26 05 18 + 16 準

  044期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,5尾,2尾,0尾,7尾】開(kāi) 08 32 44 49 15 07 + 11 準

  043期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,0尾,4尾,5尾,9尾】開(kāi) 06 41 23 13 21 05 + 39 準

  042期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,6尾,8尾,5尾,2尾】開(kāi) 06 20 19 34 02 16 + 05 準

  041期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,9尾,5尾,0尾,8尾】開(kāi) 09 37 29 34 05 22 + 23 準

  040期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,0尾,2尾,6尾,3尾】開(kāi) 18 01 22 39 28 02 + 31 準

  039期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,3尾,4尾,6尾,0尾】開(kāi) 17 42 10 08 07 26 + 09 準

  038期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,4尾,5尾,0尾,7尾】開(kāi) 41 04 01 21 47 38 + 30 準

  037期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,5尾,7尾,9尾,6尾】開(kāi) 47 23 44 45 39 42 + 21 準

  036期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,2尾,8尾,9尾,7尾】開(kāi) 09 35 03 14 01 42 + 04 準

  035期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,1尾,2尾,4尾,3尾】開(kāi) 34 10 42 27 32 38 + 48 準

  034期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,8尾,0尾,7尾,3尾】開(kāi) 02 30 15 41 34 42 + 47 準

  033期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,5尾,1尾,3尾,6尾】開(kāi) 14 16 13 41 07 20 + 04 準

  032期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,3尾,5尾,8尾,4尾】開(kāi) 38 07 08 01 30 19 + 11 準

  031期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,9尾,7尾,5尾,6尾】開(kāi) 23 09 42 44 37 10 + 11 準

  030期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,7尾,0尾,2尾,9尾】開(kāi) 07 01 43 48 37 44 + 36 準

  029期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,7尾,4尾,9尾,5尾】開(kāi) 24 47 40 42 08 36 + 18 準

  028期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,2尾,7尾,9尾,0尾】開(kāi) 45 19 12 48 28 20 + 02 準

  027期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,5尾,9尾,1尾,3尾】開(kāi) 12 43 30 09 02 36 + 35 準

  026期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,5尾,7尾,9尾,6尾】開(kāi) 45 06 43 25 05 34 + 32 準

  025期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,3尾,8尾,6尾,5尾】開(kāi) 04 11 16 38 29 26 + 09 準

  024期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,5尾,6尾,8尾,0尾】開(kāi) 02 38 01 48 27 11 + 36 準

  023期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,8尾,7尾,6尾,0尾】開(kāi) 17 47 34 44 27 13 + 40 準

  022期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,2尾,1尾,3尾,0尾】開(kāi) 40 12 14 19 18 02 + 07 準

  021期 復試四連尾 : 【3尾,2尾,9尾,7尾,5尾,1尾】開(kāi) 47 37 27 39 19 18 + 45 準

  020期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,4尾,1尾,8尾,9尾】開(kāi) 44 31 26 04 38 03 + 49 準

  019期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,2尾,3尾,5尾,1尾】開(kāi) 30 45 15 17 12 19 + 32 準

  018期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,0尾,3尾,9尾,1尾】開(kāi) 35 29 17 11 46 32 + 26 準

  017期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,3尾,2尾,5尾,4尾】開(kāi) 23 33 13 07 49 05 + 48 準

  016期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,1尾,7尾,4尾,6尾】開(kāi) 43 25 38 06 17 11 + 36 準

  015期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,1尾,0尾,5尾,9尾】開(kāi) 40 42 30 16 07 08 + 12 準

  014期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,2尾,5尾,6尾,8尾】開(kāi) 36 07 16 39 01 30 + 13 準

  013期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,8尾,7尾,1尾,5尾】開(kāi) 35 20 12 44 07 36 + 15 準

  012期 復試四連尾 : 【2尾,3尾,8尾,7尾,6尾,1尾】開(kāi) 06 02 23 22 10 03 + 49 準

  011期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,5尾,4尾,8尾,7尾】開(kāi) 06 20 27 25 44 05 + 16 準

  010期 復試四連尾 : 【3尾,7尾,4尾,2尾,5尾,9尾】開(kāi) 24 12 20 46 42 15 + 09 準

  009期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,8尾,7尾,6尾,1尾】開(kāi) 14 23 26 49 18 43 + 09 準

  008期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,1尾,5尾,8尾,3尾】開(kāi) 43 11 30 28 20 05 + 06 準

  007期 復試四連尾 : 【1尾,4尾,9尾,8尾,3尾,6尾】開(kāi) 14 47 42 27 23 39 + 26 準

  006期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,2尾,7尾,0尾,5尾】開(kāi) 32 12 26 20 08 48 + 47 準

  005期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,1尾,0尾,3尾,5尾】開(kāi) 44 09 21 36 03 49 + 41 準

  004期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,0尾,1尾,9尾,8尾】開(kāi) 26 21 13 03 49 41 + 39 準

  003期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,1尾,6尾,0尾,8尾】開(kāi) 10 35 43 30 47 36 + 18 準

  002期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,2尾,0尾,7尾,1尾】開(kāi) 34 48 41 24 30 04 + 39 準

  001期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,1尾,9尾,0尾,3尾】開(kāi) 01 49 14 23 31 46 + 32 準

  365期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,7尾,0尾,4尾,3尾】開(kāi) 06 21 10 20 03 45 + 22 準

  364期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,0尾,1尾,3尾,4尾】開(kāi) 47 48 03 46 20 35 + 17 準

  363期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,8尾,6尾,2尾,3尾】開(kāi) 27 36 33 42 20 11 + 49 準

  362期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,5尾,9尾,0尾,3尾】開(kāi) 32 02 10 43 06 08 + 07 準

  361期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,0尾,6尾,1尾,7尾】開(kāi) 38 47 28 35 34 09 + 48 準

  360期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,0尾,1尾,7尾,3尾】開(kāi) 47 03 24 12 44 16 + 46 準

  359期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,2尾,3尾,7尾,0尾】開(kāi) 24 42 23 18 10 16 + 48 準

  358期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,6尾,1尾,7尾,2尾】開(kāi) 10 12 49 48 38 32 + 47 準

  357期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,8尾,2尾,3尾,0尾】開(kāi) 37 10 06 43 02 42 + 30 準

  356期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,7尾,4尾,3尾,9尾】開(kāi) 47 21 29 30 13 09 + 35 準

  355期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,0尾,9尾,2尾,4尾】開(kāi) 48 31 10 19 38 15 + 13 準

  354期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,0尾,8尾,1尾,3尾】開(kāi) 48 12 18 32 23 04 + 26 準

  353期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,2尾,5尾,6尾,1尾】開(kāi) 34 41 48 25 17 47 + 02 準

  352期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,6尾,9尾,2尾,5尾】開(kāi) 37 17 29 36 26 38 + 10 準

  351期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,8尾,5尾,4尾,6尾】開(kāi) 17 47 49 14 20 07 + 48 準

  350期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,4尾,8尾,1尾,9尾】開(kāi) 43 29 07 10 01 32 + 33 準

  349期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,6尾,4尾,3尾,9尾】開(kāi) 43 29 10 12 15 04 + 41 準

  348期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,0尾,6尾,7尾,2尾】開(kāi) 25 16 39 24 10 03 + 45 準

  347期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,3尾,9尾,2尾,5尾】開(kāi) 32 03 23 31 02 48 + 26 準

  346期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,4尾,0尾,1尾,6尾】開(kāi) 31 45 30 44 49 09 + 36 準

  345期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,8尾,9尾,5尾,6尾】開(kāi) 12 48 28 04 31 47 + 25 準

  344期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,9尾,4尾,2尾,1尾】開(kāi) 19 41 47 25 16 49 + 38 準

  343期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,6尾,7尾,9尾,2尾】開(kāi) 13 36 01 44 17 31 + 03 準

  342期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,9尾,0尾,4尾,6尾】開(kāi) 19 33 04 42 10 37 + 03 準

  341期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,9尾,8尾,0尾,4尾】開(kāi) 43 35 13 46 45 38 + 07 準

  340期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,5尾,6尾,7尾,3尾】開(kāi) 36 38 42 48 39 07 + 06 準

  339期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,8尾,3尾,1尾,9尾】開(kāi) 18 07 30 25 46 11 + 29 準

  338期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,5尾,9尾,6尾,0尾】開(kāi) 21 48 02 44 07 38 + 37 準

  337期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,5尾,9尾,2尾,1尾】開(kāi) 08 13 14 31 16 39 + 21 準

  336期 復試四連尾 : 【0尾,7尾,3尾,5尾,4尾,2尾】開(kāi) 45 44 39 27 24 29 + 01 準

  335期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,4尾,8尾,3尾,5尾】開(kāi) 21 13 34 28 42 27 + 26 準

  334期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,7尾,4尾,6尾,9尾】開(kāi) 30 21 43 48 15 42 + 45 準

  333期 復試四連尾 : 【0尾,5尾,3尾,8尾,1尾,2尾】開(kāi) 48 30 17 16 02 04 + 24 準

  332期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,0尾,5尾,2尾,9尾】開(kāi) 44 37 35 06 21 36 + 20 準

  331期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,3尾,6尾,7尾,4尾】開(kāi) 06 31 18 46 38 36 + 29 準

  330期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,2尾,9尾,5尾,7尾】開(kāi) 15 29 33 31 39 09 + 38 準

  329期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,7尾,9尾,3尾,8尾】開(kāi) 36 43 17 24 15 47 + 31 準

  328期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,9尾,3尾,6尾,1尾】開(kāi) 19 20 34 41 12 35 + 30 準

  327期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,7尾,5尾,3尾,4尾】開(kāi) 03 45 10 07 01 27 + 11 準

  326期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,8尾,5尾,1尾,3尾】開(kāi) 49 35 10 24 08 15 + 11 準

  325期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,3尾,7尾,0尾,8尾】開(kāi) 07 27 35 29 47 33 + 08 準

  324期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,1尾,8尾,6尾,7尾】開(kāi) 40 02 12 29 27 21 + 01 準

  323期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,0尾,6尾,8尾,3尾】開(kāi) 37 02 24 10 25 32 + 05 準

  322期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,4尾,8尾,3尾,9尾】開(kāi) 40 48 07 34 32 41 + 05 準

  321期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,0尾,5尾,8尾,1尾】開(kāi) 33 37 40 05 19 32 + 17 準

  320期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,3尾,0尾,6尾,4尾】開(kāi) 28 32 49 40 41 23 + 38 準

  319期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,1尾,9尾,5尾,2尾】開(kāi) 04 06 48 28 42 41 + 03 準

  318期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,7尾,4尾,3尾,1尾】開(kāi) 34 23 26 16 44 43 + 11 準

  317期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,5尾,7尾,0尾,3尾】開(kāi) 27 19 22 31 12 06 + 38 準

  316期 復試四連尾 : 【7尾,9尾,0尾,2尾,3尾,5尾】開(kāi) 03 37 25 38 12 24 + 44 準

  315期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,1尾,6尾,4尾,7尾】開(kāi) 47 36 48 33 16 13 + 14 準

  314期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,8尾,6尾,3尾,5尾】開(kāi) 17 42 41 20 18 37 + 15 準

  313期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,3尾,1尾,0尾,8尾】開(kāi) 28 37 38 01 49 20 + 10 準

  312期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,7尾,4尾,3尾,5尾】開(kāi) 05 21 44 26 27 38 + 01 準

  311期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,5尾,8尾,7尾,4尾】開(kāi) 45 48 34 42 13 18 + 20 準

  310期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,3尾,2尾,5尾,9尾】開(kāi) 33 31 39 16 49 14 + 46 準

  309期 復試四連尾 : 【1尾,8尾,5尾,9尾,7尾,0尾】開(kāi) 15 28 35 43 13 11 + 33 準

  308期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,3尾,8尾,4尾,9尾】開(kāi) 25 31 39 26 06 44 + 36 準

  307期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,6尾,9尾,8尾,1尾】開(kāi) 25 23 08 46 44 49 + 30 準

  306期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,6尾,9尾,0尾,2尾】開(kāi) 01 34 04 28 20 31 + 33 準

  305期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,1尾,9尾,7尾,5尾】開(kāi) 35 19 20 13 23 44 + 48 準

  304期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,6尾,9尾,1尾,7尾】開(kāi) 18 44 26 37 16 46 + 02 準

  303期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,8尾,0尾,4尾,3尾】開(kāi) 08 43 25 37 24 48 + 23 準

  302期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,7尾,4尾,1尾,9尾】開(kāi) 13 08 06 30 49 05 + 44 準

  301期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,7尾,4尾,3尾,8尾】開(kāi) 20 24 36 16 49 13 + 09 準

  300期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,5尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 41 25 43 04 49 23 + 42 準

  299期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,1尾,4尾,0尾,3尾】開(kāi) 32 48 07 33 26 04 + 03 準

  298期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,9尾,7尾,5尾,4尾】開(kāi) 01 11 04 35 34 13 + 39 準

  297期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,8尾,7尾,4尾,9尾】開(kāi) 14 34 46 01 02 18 + 17 準

  296期 復試四連尾 : 【9尾,7尾,2尾,4尾,8尾,3尾】開(kāi) 26 34 43 36 30 40 + 14 準

  295期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,0尾,5尾,8尾,2尾】開(kāi) 23 09 19 27 33 44 + 10 準

  294期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,8尾,4尾,9尾,1尾】開(kāi) 21 18 05 23 41 44 + 06 準

  293期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,9尾,7尾,3尾,8尾】開(kāi) 35 36 42 17 33 07 + 06 準

  292期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,3尾,9尾,7尾,1尾】開(kāi) 23 49 28 03 45 42 + 47 準

  291期 復試四連尾 : 【5尾,7尾,6尾,2尾,9尾,8尾】開(kāi) 20 37 17 33 44 12 + 35 準

  290期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,0尾,3尾,4尾,5尾】開(kāi) 26 04 32 34 11 22 + 19 準

  289期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,7尾,6尾,4尾,1尾】開(kāi) 17 05 08 11 28 01 + 45 準

  288期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,0尾,6尾,9尾,1尾】開(kāi) 06 13 03 11 09 38 + 26 準

  287期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,3尾,7尾,1尾,4尾】開(kāi) 21 13 11 15 04 18 + 43 準

  286期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,2尾,8尾,5尾,0尾】開(kāi) 41 38 03 49 04 22 + 09 準

  285期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,4尾,9尾,5尾,8尾】開(kāi) 36 45 07 14 30 08 + 37 準

  284期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,3尾,6尾,5尾,9尾】開(kāi) 25 14 27 28 33 49 + 40 準

  283期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,4尾,5尾,8尾,9尾】開(kāi) 29 36 06 28 45 22 + 18 準

  282期 復試四連尾 : 【9尾,3尾,5尾,2尾,1尾,4尾】開(kāi) 45 24 10 12 22 18 + 28 準

  281期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,5尾,3尾,8尾,7尾】開(kāi) 05 12 22 28 15 16 + 49 準

  280期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,3尾,5尾,7尾,6尾】開(kāi) 26 20 10 09 01 45 + 18 準

  279期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,0尾,3尾,8尾,2尾】開(kāi) 10 29 49 22 35 41 + 20 準

  278期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,9尾,2尾,4尾,5尾】開(kāi) 45 20 48 21 19 35 + 03 準

  277期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,4尾,5尾,2尾,3尾】開(kāi) 27 13 03 20 36 02 + 14 準

  276期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,2尾,9尾,6尾,1尾】開(kāi) 45 48 36 09 44 19 + 12 準

  275期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,9尾,3尾,2尾,8尾】開(kāi) 48 49 03 09 15 38 + 18 準

  274期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,5尾,8尾,0尾,2尾】開(kāi) 20 37 10 27 16 08 + 48 準

  273期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,0尾,8尾,9尾,1尾】開(kāi) 40 06 10 38 04 49 + 47 準

  272期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,7尾,9尾,6尾,3尾】開(kāi) 37 28 29 04 42 18 + 07 準

  271期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,9尾,2尾,7尾,4尾】開(kāi) 15 14 43 11 09 23 + 01 準

  270期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,4尾,8尾,5尾,7尾】開(kāi) 09 43 44 32 42 39 + 04 準

  269期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,7尾,9尾,1尾,5尾】開(kāi) 24 10 08 23 14 37 + 21 準

  268期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,0尾,6尾,7尾,8尾】開(kāi) 32 07 31 05 47 24 + 04 準

  267期 復試四連尾 : 【9尾,3尾,6尾,1尾,4尾,8尾】開(kāi) 34 40 20 37 48 30 + 09 準

  266期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,7尾,3尾,4尾,1尾】開(kāi) 40 31 09 29 20 37 + 45 準

  265期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,8尾,7尾,5尾,1尾】開(kāi) 42 44 04 05 26 10 + 49 準

  264期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,6尾,0尾,3尾,4尾】開(kāi) 08 27 24 13 31 49 + 06 準

  263期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,9尾,5尾,1尾,0尾】開(kāi) 37 05 06 34 48 24 + 40 準

  262期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,2尾,7尾,5尾,8尾】開(kāi) 22 26 19 08 05 20 + 03 準

  261期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,6尾,2尾,8尾,5尾】開(kāi) 06 29 33 48 20 31 + 18 準

  260期 復試四連尾 : 【8尾,9尾,1尾,4尾,3尾,6尾】開(kāi) 02 16 05 42 44 04 + 08 準

  259期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,0尾,9尾,4尾,5尾】開(kāi) 09 26 01 49 38 34 + 17 準

  258期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,6尾,0尾,3尾,7尾】開(kāi) 27 18 39 01 17 24 + 12 準

  257期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,6尾,7尾,3尾,9尾】開(kāi) 38 34 30 22 15 49 + 07 準

  256期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,8尾,1尾,7尾,6尾】開(kāi) 48 44 14 22 30 24 + 19 準

  255期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,3尾,9尾,0尾,8尾】開(kāi) 36 48 03 18 27 43 + 20 準

  254期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,1尾,4尾,0尾,6尾】開(kāi) 01 03 34 42 40 41 + 43 準

  253期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,7尾,6尾,4尾,5尾】開(kāi) 08 06 29 42 04 43 + 05 準

  252期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,9尾,5尾,4尾,7尾】開(kāi) 13 21 02 07 39 32 + 25 準

  251期 復試四連尾 : 【1尾,9尾,2尾,0尾,7尾,3尾】開(kāi) 11 33 32 16 41 17 + 38 準

  250期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,1尾,3尾,4尾,6尾】開(kāi) 22 05 07 14 17 10 + 21 準

  249期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,4尾,2尾,3尾,7尾】開(kāi) 42 37 35 38 24 34 + 13 準

  248期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,8尾,6尾,1尾,9尾】開(kāi) 34 32 14 16 13 43 + 10 準

  247期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,5尾,3尾,7尾,1尾】開(kāi) 30 05 10 02 39 29 + 04 準

  246期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,0尾,3尾,7尾,2尾】開(kāi) 31 03 01 38 25 10 + 46 準

  245期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,1尾,3尾,5尾,7尾】開(kāi) 32 02 21 37 39 04 + 29 準

  244期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,1尾,0尾,3尾,5尾】開(kāi) 18 30 23 20 03 40 + 26 準

  243期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,1尾,3尾,2尾,4尾】開(kāi) 03 45 05 18 42 16 + 49 準

  242期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,9尾,1尾,5尾,2尾】開(kāi) 14 42 30 31 41 18 + 33 準

  241期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,6尾,5尾,2尾,9尾】開(kāi) 03 36 13 34 24 42 + 06 準

  240期 復試四連尾 : 【9尾,8尾,2尾,3尾,7尾,6尾】開(kāi) 18 19 29 22 34 20 + 05 準

  239期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,2尾,9尾,0尾,1尾】開(kāi) 11 12 35 23 10 01 + 17 準

  238期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,1尾,4尾,9尾,3尾】開(kāi) 07 45 33 35 37 38 + 20 準

  237期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,2尾,8尾,9尾,0尾】開(kāi) 41 11 43 45 47 14 + 27 準

  236期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,1尾,6尾,5尾,0尾】開(kāi) 10 47 44 27 39 15 + 09 準

  235期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,1尾,2尾,3尾,0尾】開(kāi) 33 04 45 23 06 02 + 31 準

  234期 復試四連尾 : 【9尾,1尾,7尾,0尾,5尾,8尾】開(kāi) 11 37 22 47 45 27 + 31 準

  233期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,0尾,3尾,2尾,6尾】開(kāi) 27 19 35 01 04 40 + 41 準

  232期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,7尾,2尾,9尾,6尾】開(kāi) 25 36 08 21 14 18 + 22 準

  231期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,9尾,2尾,3尾,7尾】開(kāi) 28 06 33 04 38 09 + 15 準

  230期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,0尾,8尾,5尾,1尾】開(kāi) 46 26 06 19 22 12 + 41 準

  229期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,7尾,0尾,4尾,9尾】開(kāi) 12 04 36 44 33 19 + 39 準

  228期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,8尾,6尾,5尾,9尾】開(kāi) 24 06 18 21 05 45 + 35 準

  227期 復試四連尾 : 【1尾,4尾,6尾,7尾,8尾,2尾】開(kāi) 26 03 12 24 19 07 + 39 準

  226期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,9尾,7尾,8尾,1尾】開(kāi) 43 36 09 12 06 45 + 47 準

  225期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,5尾,4尾,9尾,2尾】開(kāi) 20 45 30 13 32 01 + 10 準

  224期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,8尾,2尾,6尾,7尾】開(kāi) 09 43 22 47 32 38 + 24 準

  223期 復試四連尾 : 【6尾,8尾,9尾,1尾,7尾,5尾】開(kāi) 15 24 43 44 48 46 + 04 準

  222期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,1尾,8尾,4尾,3尾】開(kāi) 01 09 03 22 08 35 + 24 準

  221期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,8尾,9尾,6尾,7尾】開(kāi) 39 23 04 28 06 31 + 47 準

  220期 復試四連尾 : 【5尾,3尾,2尾,7尾,0尾,1尾】開(kāi) 11 24 02 48 23 06 + 15 準

  219期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,1尾,8尾,6尾,5尾】開(kāi) 24 44 20 03 23 32 + 41 準

  218期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,4尾,2尾,5尾,7尾】開(kāi) 28 03 37 12 33 09 + 18 準

  217期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,9尾,7尾,0尾,8尾】開(kāi) 46 14 28 07 45 16 + 25 準

  216期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,7尾,8尾,0尾,2尾】開(kāi) 45 14 40 30 04 05 + 47 準

  215期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,0尾,2尾,6尾,5尾】開(kāi) 05 14 41 36 21 40 + 26 準

  214期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,5尾,9尾,3尾,4尾】開(kāi) 43 11 04 20 44 03 + 41 準

  213期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,4尾,7尾,8尾,9尾】開(kāi) 05 12 07 01 08 19 + 42 準

  212期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,1尾,7尾,2尾,9尾】開(kāi) 36 13 11 15 49 20 + 39 準

  211期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,6尾,9尾,5尾,0尾】開(kāi) 28 26 36 43 30 04 + 44 準

  210期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,5尾,2尾,0尾,8尾】開(kāi) 26 13 07 01 24 35 + 18 準

  209期 復試四連尾 : 【8尾,4尾,6尾,5尾,9尾,3尾】開(kāi) 14 06 21 20 01 12 + 48 準

  208期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,2尾,1尾,0尾,8尾】開(kāi) 17 36 45 39 47 25 + 30 準

  207期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,1尾,5尾,7尾,2尾】開(kāi) 30 23 40 14 03 01 + 19 準

  206期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,7尾,4尾,8尾,2尾】開(kāi) 46 01 18 10 43 17 + 12 準

  205期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,6尾,5尾,3尾,1尾】開(kāi) 35 19 40 05 46 03 + 44 準

  204期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,8尾,1尾,6尾,3尾】開(kāi) 05 19 36 34 01 33 + 11 準

  203期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,1尾,5尾,8尾,7尾】開(kāi) 32 29 12 07 31 33 + 08 準

  202期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,8尾,9尾,3尾,0尾】開(kāi) 26 16 46 43 36 20 + 44 準

  201期 復試四連尾 : 【1尾,4尾,9尾,5尾,7尾,2尾】開(kāi) 23 40 13 37 42 48 + 19 準

  200期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,6尾,3尾,9尾,2尾】開(kāi) 26 31 19 03 07 28 + 39 準

  199期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,3尾,8尾,4尾,1尾】開(kāi) 42 37 38 08 29 33 + 13 準

  198期 復試四連尾 : 【4尾,5尾,3尾,2尾,8尾,9尾】開(kāi) 01 09 14 34 07 17 + 29 準

  197期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,8尾,6尾,7尾,3尾】開(kāi) 32 36 42 20 46 29 + 35 準

  196期 復試四連尾 : 【4尾,6尾,0尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 08 37 39 44 33 21 + 13 準

  195期 復試四連尾 : 【2尾,9尾,6尾,4尾,0尾,5尾】開(kāi) 13 39 28 07 11 31 + 03 準

  194期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,7尾,9尾,1尾,4尾】開(kāi) 26 45 29 21 48 13 + 02 準

  193期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,0尾,3尾,5尾,8尾】開(kāi) 36 40 19 26 03 37 + 04 準

  192期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,5尾,3尾,1尾,9尾】開(kāi) 01 12 34 13 16 38 + 08 準

  191期 復試四連尾 : 【5尾,8尾,3尾,0尾,7尾,1尾】開(kāi) 22 05 03 27 34 08 + 25 準

  190期 復試四連尾 : 【1尾,9尾,7尾,5尾,4尾,6尾】開(kāi) 26 15 32 34 12 24 + 25 準

  189期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,6尾,9尾,4尾,3尾】開(kāi) 40 41 29 38 07 09 + 35 準

  188期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,1尾,0尾,5尾,3尾】開(kāi) 12 04 09 28 32 03 + 19 準

  187期 復試四連尾 : 【4尾,2尾,6尾,1尾,9尾,8尾】開(kāi) 34 09 41 35 12 48 + 44 準

  186期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,4尾,5尾,6尾,3尾】開(kāi) 01 43 12 34 17 32 + 31 準

  185期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,5尾,9尾,4尾,0尾】開(kāi) 49 47 31 16 35 12 + 04 準

  184期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,4尾,1尾,5尾,2尾】開(kāi) 34 06 44 17 21 30 + 08 準

  183期 復試四連尾 : 【3尾,2尾,8尾,7尾,6尾,1尾】開(kāi) 14 47 08 45 40 36 + 26 準

  182期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,9尾,2尾,5尾,0尾】開(kāi) 06 43 02 12 10 40 + 48 準

  181期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,1尾,8尾,9尾,3尾】開(kāi) 39 02 21 23 31 26 + 16 準

  180期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,0尾,2尾,8尾,5尾】開(kāi) 05 16 38 24 12 18 + 44 準

  179期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,1尾,4尾,7尾,2尾】開(kāi) 15 20 35 03 26 12 + 40 準

  178期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,0尾,7尾,4尾,8尾】開(kāi) 35 22 04 29 30 48 + 41 準

  177期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,3尾,7尾,1尾,5尾】開(kāi) 22 36 10 29 37 32 + 20 準

  176期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,9尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 03 47 08 40 15 49 + 31 準

  175期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,3尾,0尾,5尾,9尾】開(kāi) 13 31 04 47 32 06 + 20 準

  174期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,3尾,4尾,8尾,6尾】開(kāi) 33 37 47 13 15 02 + 42 準

  173期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,5尾,8尾,3尾,4尾】開(kāi) 36 43 30 40 38 22 + 01 準

  172期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,7尾,0尾,4尾,3尾】開(kāi) 45 09 29 21 48 18 + 34 準

  171期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,1尾,3尾,8尾,7尾】開(kāi) 09 42 20 30 27 16 + 49 準

  170期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,2尾,5尾,4尾,8尾】開(kāi) 07 43 23 12 32 37 + 49 準

  169期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,8尾,0尾,1尾,6尾】開(kāi) 13 09 41 31 20 47 + 19 準

  168期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,1尾,0尾,7尾,6尾】開(kāi) 41 43 42 25 06 15 + 08 準

  167期 復試四連尾 : 【9尾,6尾,7尾,3尾,1尾,8尾】開(kāi) 46 03 14 27 33 42 + 47 準

  166期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,2尾,3尾,9尾,4尾】開(kāi) 22 15 01 14 07 17 + 04 準

  165期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,3尾,6尾,1尾,5尾】開(kāi) 48 04 49 02 09 11 + 40 準

  164期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,6尾,9尾,0尾,2尾】開(kāi) 25 31 02 36 21 15 + 49 準

  163期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,2尾,4尾,6尾,0尾】開(kāi) 37 03 31 49 10 26 + 45 準

  162期 復試四連尾 : 【7尾,9尾,4尾,3尾,8尾,5尾】開(kāi) 03 05 42 49 24 33 + 39 準

  161期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,9尾,2尾,0尾,5尾】開(kāi) 23 01 36 15 30 42 + 02 準

  160期 復試四連尾 : 【3尾,7尾,0尾,5尾,1尾,8尾】開(kāi) 20 30 33 26 07 19 + 14 準

  159期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,0尾,5尾,1尾,3尾】開(kāi) 19 42 36 31 44 16 + 26 準

  158期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,8尾,9尾,3尾,5尾】開(kāi) 39 42 08 04 25 17 + 35 準

  157期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,5尾,3尾,0尾,8尾】開(kāi) 49 08 14 39 40 05 + 16 準

  156期 復試四連尾 : 【0尾,2尾,3尾,1尾,5尾,9尾】開(kāi) 27 41 40 33 11 29 + 12 準

  155期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,0尾,4尾,9尾,5尾】開(kāi) 28 02 16 46 03 48 + 18 準

  154期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,4尾,7尾,6尾,0尾】開(kāi) 39 21 04 37 05 27 + 30 準

  153期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,4尾,2尾,6尾,9尾】開(kāi) 30 06 48 32 28 02 + 49 準

  152期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,5尾,0尾,3尾,9尾】開(kāi) 41 06 05 30 25 33 + 14 準

  151期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,6尾,4尾,7尾,5尾】開(kāi) 16 04 08 21 37 18 + 05 準

  150期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,3尾,0尾,8尾,5尾】開(kāi) 22 31 19 08 12 15 + 41 準

  149期 復試四連尾 : 【0尾,5尾,4尾,3尾,7尾,1尾】開(kāi) 40 01 18 43 17 34 + 47 準

  148期 復試四連尾 : 【0尾,6尾,5尾,3尾,4尾,8尾】開(kāi) 45 12 08 22 31 17 + 04 準

  147期 復試四連尾 : 【8尾,9尾,0尾,5尾,6尾,7尾】開(kāi) 17 21 44 08 22 09 + 42 準

  146期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,2尾,4尾,9尾,1尾】開(kāi) 16 47 07 38 14 31 + 17 準

  145期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,4尾,8尾,1尾,2尾】開(kāi) 26 45 33 24 49 05 + 06 準

  144期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,7尾,3尾,5尾,6尾】開(kāi) 48 12 30 04 05 33 + 28 準

  143期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,8尾,4尾,1尾,0尾】開(kāi) 36 33 17 09 16 11 + 02 準

  142期 復試四連尾 : 【4尾,0尾,3尾,2尾,6尾,8尾】開(kāi) 31 48 02 13 03 14 + 06 準

  141期 復試四連尾 : 【9尾,7尾,2尾,4尾,1尾,3尾】開(kāi) 12 11 22 25 28 23 + 27 準

  140期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,0尾,8尾,1尾,3尾】開(kāi) 07 24 26 44 08 43 + 19 準

  139期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,8尾,7尾,6尾,2尾】開(kāi) 45 29 11 09 48 40 + 21 準

  138期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,9尾,5尾,6尾,2尾】開(kāi) 10 14 21 43 31 08 + 22 準

  137期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,7尾,4尾,8尾,6尾】開(kāi) 32 07 45 04 18 39 + 48 準

  136期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,2尾,4尾,1尾,6尾】開(kāi) 43 28 20 30 23 13 + 17 準

  135期 復試四連尾 : 【7尾,3尾,6尾,4尾,8尾,9尾】開(kāi) 43 12 40 10 24 18 + 03 準

  134期 復試四連尾 : 【8尾,6尾,9尾,2尾,4尾,5尾】開(kāi) 49 28 29 11 01 36 + 40 準

  133期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,8尾,7尾,3尾,2尾】開(kāi) 32 38 36 47 15 41 + 27 準

  132期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,1尾,4尾,9尾,2尾】開(kāi) 15 44 27 33 07 18 + 19 準

  131期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,0尾,4尾,5尾,6尾】開(kāi) 28 01 03 42 34 17 + 45 準

  130期 復試四連尾 : 【9尾,8尾,0尾,1尾,6尾,2尾】開(kāi) 04 27 30 09 17 11 + 47 準

  129期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,4尾,8尾,9尾,5尾】開(kāi) 24 14 06 25 34 17 + 48 準

  128期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,2尾,1尾,8尾,9尾】開(kāi) 35 07 26 06 39 11 + 12 準

  127期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,5尾,8尾,2尾,9尾】開(kāi) 34 01 12 16 36 27 + 42 準

  126期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,0尾,3尾,9尾,6尾】開(kāi) 25 14 07 12 03 32 + 45 準

  125期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,0尾,4尾,3尾,6尾】開(kāi) 07 05 15 02 44 27 + 48 準

  124期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,4尾,2尾,1尾,8尾】開(kāi) 29 26 33 40 38 07 + 46 準

  123期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,8尾,3尾,1尾,9尾】開(kāi) 16 20 37 10 03 02 + 17 準

  122期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,8尾,0尾,9尾,3尾】開(kāi) 32 45 43 15 04 18 + 16 準

  121期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,1尾,8尾,4尾,2尾】開(kāi) 21 05 43 22 46 38 + 36 準

  120期 復試四連尾 : 【2尾,3尾,4尾,5尾,7尾,0尾】開(kāi) 49 47 25 15 03 45 + 32 準

  119期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,2尾,4尾,6尾,0尾】開(kāi) 26 05 16 45 24 04 + 32 準

  118期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,0尾,3尾,9尾,4尾】開(kāi) 33 03 15 32 43 06 + 34 準

  117期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,3尾,6尾,9尾,4尾】開(kāi) 03 14 22 38 27 10 + 16 準

  116期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,5尾,4尾,3尾,9尾】開(kāi) 40 05 36 32 39 22 + 46 準

  115期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,0尾,2尾,5尾,8尾】開(kāi) 42 21 39 36 27 33 + 11 準

  114期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,1尾,9尾,8尾,0尾】開(kāi) 44 11 16 14 10 04 + 27 準

  113期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,4尾,9尾,0尾,6尾】開(kāi) 32 27 25 49 26 04 + 09 準

  112期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,8尾,4尾,3尾,2尾】開(kāi) 24 22 05 31 10 08 + 21 準

  111期 復試四連尾 : 【7尾,6尾,4尾,3尾,2尾,9尾】開(kāi) 39 48 37 41 08 21 + 10 準

  110期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,2尾,4尾,9尾,6尾】開(kāi) 34 37 27 31 14 04 + 16 準

  109期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,1尾,8尾,7尾,6尾】開(kāi) 47 48 16 22 36 32 + 43 準

  108期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,0尾,5尾,2尾,3尾】開(kāi) 33 23 46 25 28 26 + 40 準

  107期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,7尾,3尾,2尾,4尾】開(kāi) 26 29 22 36 45 10 + 14 準

  106期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,3尾,1尾,6尾,9尾】開(kāi) 18 49 30 01 42 39 + 34 準

  105期 復試四連尾 : 【3尾,8尾,2尾,6尾,4尾,5尾】開(kāi) 14 34 07 03 49 37 + 22 準

  104期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,4尾,7尾,6尾,2尾】開(kāi) 39 22 25 01 07 46 + 36 準

  103期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,9尾,4尾,3尾,5尾】開(kāi) 11 45 44 43 30 42 + 22 準

  102期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,5尾,9尾,2尾,7尾】開(kāi) 49 10 29 48 44 34 + 08 準

  101期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,4尾,3尾,7尾,1尾】開(kāi) 49 09 38 20 30 44 + 05 準

  100期 復試四連尾 : 【0尾,8尾,9尾,6尾,7尾,1尾】開(kāi) 48 44 38 10 14 46 + 36 準

  099期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,7尾,5尾,9尾,8尾】開(kāi) 22 07 29 39 08 24 + 40 準

  098期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,5尾,7尾,6尾,2尾】開(kāi) 46 24 28 34 29 10 + 49 準

  097期 復試四連尾 : 【0尾,9尾,1尾,7尾,2尾,6尾】開(kāi) 08 30 12 25 04 35 + 24 準

  096期 復試四連尾 : 【1尾,2尾,7尾,3尾,9尾,4尾】開(kāi) 18 25 10 35 06 26 + 09 準

  095期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,0尾,9尾,5尾,8尾】開(kāi) 27 05 02 43 47 06 + 07 準

  094期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,5尾,2尾,3尾,6尾】開(kāi) 49 17 12 07 33 05 + 08 準

  093期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,2尾,5尾,0尾,6尾】開(kāi) 06 21 01 46 25 39 + 31 準

  092期 復試四連尾 : 【0尾,1尾,4尾,7尾,8尾,5尾】開(kāi) 41 12 23 37 46 03 + 35 準

  091期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,0尾,1尾,3尾,8尾】開(kāi) 41 07 48 15 11 09 + 49 準

  090期 復試四連尾 : 【2尾,1尾,8尾,0尾,4尾,3尾】開(kāi) 41 32 09 16 42 22 + 06 準

  089期 復試四連尾 : 【8尾,2尾,9尾,0尾,3尾,7尾】開(kāi) 07 48 41 43 04 22 + 11 準

  088期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,8尾,2尾,1尾,7尾】開(kāi) 39 31 41 28 37 34 + 05 準

  087期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,1尾,9尾,6尾,5尾】開(kāi) 10 16 49 40 33 03 + 19 準

  086期 復試四連尾 : 【5尾,1尾,9尾,3尾,2尾,6尾】開(kāi) 07 02 32 23 26 11 + 34 準

  085期 復試四連尾 : 【8尾,5尾,1尾,6尾,2尾,3尾】開(kāi) 24 20 49 42 02 48 + 13 準

  084期 復試四連尾 : 【2尾,3尾,4尾,7尾,9尾,5尾】開(kāi) 14 04 10 18 41 38 + 06 準

  083期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,5尾,6尾,2尾,7尾】開(kāi) 49 08 07 01 45 17 + 04 準

  082期 復試四連尾 : 【6尾,9尾,0尾,1尾,8尾,2尾】開(kāi) 21 28 46 13 05 43 + 45 準

  081期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,3尾,4尾,8尾,6尾】開(kāi) 04 43 31 48 38 15 + 26 準

  080期 復試四連尾 : 【2尾,5尾,4尾,0尾,9尾,8尾】開(kāi) 37 20 48 06 46 28 + 22 準

  079期 復試四連尾 : 【7尾,4尾,5尾,9尾,8尾,2尾】開(kāi) 45 18 17 24 49 16 + 28 準

  078期 復試四連尾 : 【8尾,9尾,6尾,5尾,1尾,0尾】開(kāi) 12 28 01 16 39 27 + 46 準

  077期 復試四連尾 : 【3尾,1尾,8尾,6尾,9尾,0尾】開(kāi) 02 22 17 29 04 45 + 31 準

  076期 復試四連尾 : 【2尾,0尾,6尾,8尾,1尾,7尾】開(kāi) 36 28 12 46 09 11 + 23 準

  075期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,2尾,5尾,1尾,8尾】開(kāi) 18 05 14 33 31 29 + 32 準

  074期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,5尾,2尾,8尾,1尾】開(kāi) 16 45 29 31 49 30 + 02 準

  073期 復試四連尾 : 【7尾,2尾,5尾,1尾,3尾,8尾】開(kāi) 30 33 09 02 43 15 + 19 準

  072期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,9尾,2尾,8尾,4尾】開(kāi) 11 48 47 49 05 23 + 42 準

  071期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,4尾,8尾,0尾,2尾】開(kāi) 06 18 19 44 49 17 + 30 準

  070期 復試四連尾 : 【7尾,9尾,3尾,8尾,4尾,6尾】開(kāi) 08 43 48 46 23 19 + 22 準

  069期 復試四連尾 : 【1尾,9尾,4尾,8尾,7尾,3尾】開(kāi) 39 04 45 23 18 19 + 11 準

  068期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,5尾,0尾,2尾,8尾】開(kāi) 14 09 05 46 22 28 + 08 準

  067期 復試四連尾 : 【6尾,1尾,8尾,3尾,5尾,4尾】開(kāi) 17 29 15 27 09 11 + 12 準

  066期 復試四連尾 : 【2尾,7尾,1尾,4尾,6尾,3尾】開(kāi) 24 11 01 04 08 18 + 06 準

  065期 復試四連尾 : 【9尾,8尾,7尾,6尾,1尾,2尾】開(kāi) 06 38 44 09 28 19 + 02 準

  064期 復試四連尾 : 【7尾,0尾,5尾,6尾,4尾,9尾】開(kāi) 48 09 36 31 19 46 + 40 準

  063期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,3尾,0尾,8尾,6尾】開(kāi) 36 17 19 27 03 38 + 07 準

  062期 復試四連尾 : 【2尾,6尾,0尾,3尾,8尾,5尾】開(kāi) 05 21 14 17 39 26 + 08 準

  061期 復試四連尾 : 【6尾,7尾,8尾,3尾,1尾,4尾】開(kāi) 17 43 32 39 27 11 + 24 準

  060期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,2尾,0尾,3尾,6尾】開(kāi) 07 16 29 43 26 05 + 08 準

  059期 復試四連尾 : 【2尾,4尾,7尾,6尾,9尾,5尾】開(kāi) 47 07 06 14 13 11 + 28 準

  058期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,6尾,2尾,1尾,0尾】開(kāi) 05 30 47 24 36 34 + 16 準

  057期 復試四連尾 : 【1尾,0尾,3尾,7尾,6尾,2尾】開(kāi) 39 03 32 28 48 16 + 29 準

  056期 復試四連尾 : 【2尾,8尾,1尾,9尾,3尾,7尾】開(kāi) 39 11 04 06 35 12 + 27 準

  055期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,4尾,8尾,3尾,2尾】開(kāi) 37 06 20 11 15 12 + 40 準

  054期 復試四連尾 : 【8尾,7尾,3尾,9尾,5尾,4尾】開(kāi) 11 23 05 30 25 43 + 02 準

  053期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,2尾,6尾,8尾,9尾】開(kāi) 21 07 46 23 37 19 + 27 準

  052期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,1尾,0尾,5尾,7尾】開(kāi) 16 14 19 05 24 34 + 10 準

  051期 復試四連尾 : 【0尾,7尾,9尾,6尾,2尾,3尾】開(kāi) 14 10 04 02 43 35 + 13 準

  050期 復試四連尾 : 【1尾,6尾,7尾,0尾,5尾,4尾】開(kāi) 10 14 31 33 13 47 + 42 準

  049期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,9尾,2尾,8尾,1尾】開(kāi) 26 03 22 17 04 45 + 25 準

  048期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,2尾,1尾,6尾,8尾】開(kāi) 21 44 01 08 15 02 + 39 準

  047期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,0尾,1尾,5尾,6尾】開(kāi) 35 37 26 06 38 10 + 19 準

  046期 復試四連尾 : 【3尾,6尾,0尾,2尾,8尾,5尾】開(kāi) 11 44 47 26 15 41 + 43 準

  045期 復試四連尾 : 【9尾,5尾,1尾,3尾,6尾,4尾】開(kāi) 05 36 28 20 14 42 + 21 準

  044期 復試四連尾 : 【6尾,0尾,4尾,3尾,1尾,9尾】開(kāi) 23 05 15 01 17 14 + 11 準

  043期 復試四連尾 : 【5尾,0尾,6尾,9尾,1尾,2尾】開(kāi) 46 27 12 08 04 42 + 39 準

  042期 復試四連尾 : 【8尾,0尾,4尾,1尾,6尾,5尾】開(kāi) 36 03 10 49 16 39 + 35 準

  041期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,1尾,5尾,2尾,3尾】開(kāi) 12 42 43 36 26 03 + 08 準

  040期 復試四連尾 : 【7尾,1尾,6尾,9尾,4尾,0尾】開(kāi) 33 13 16 14 44 31 + 21 準

  039期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,0尾,4尾,9尾,1尾】開(kāi) 01 11 12 14 46 23 + 03 準

  038期 復試四連尾 : 【7尾,5尾,1尾,8尾,9尾,2尾】開(kāi) 33 36 19 48 08 49 + 21 準

  037期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,5尾,0尾,3尾,2尾】開(kāi) 22 27 45 03 26 30 + 32 準

  036期 復試四連尾 : 【5尾,6尾,2尾,1尾,8尾,7尾】開(kāi) 34 32 27 30 08 02 + 42 準

  035期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,0尾,6尾,7尾,5尾】開(kāi) 08 47 24 32 36 33 + 49 準

  034期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,7尾,1尾,0尾,4尾】開(kāi) 02 28 44 13 18 33 + 12 準

  033期 復試四連尾 : 【9尾,4尾,5尾,2尾,8尾,6尾】開(kāi) 47 13 28 32 07 14 + 26 準

  032期 復試四連尾 : 【6尾,4尾,2尾,8尾,9尾,1尾】開(kāi) 32 37 26 27 34 28 + 16 準

  031期 復試四連尾 : 【6尾,2尾,9尾,8尾,5尾,7尾】開(kāi) 35 22 09 44 06 13 + 41 準

  030期 復試四連尾 : 【3尾,5尾,8尾,1尾,6尾,9尾】開(kāi) 36 30 39 17 22 19 + 01 準

  029期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,5尾,1尾,6尾,0尾】開(kāi) 21 17 19 43 32 20 + 49 準

  028期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,9尾,3尾,0尾,6尾】開(kāi) 42 48 22 06 45 39 + 46 準

  027期 復試四連尾 : 【9尾,0尾,8尾,7尾,5尾,6尾】開(kāi) 21 24 20 22 31 39 + 19 準

  026期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,2尾,5尾,4尾,1尾】開(kāi) 23 01 13 41 38 43 + 04 準

  025期 復試四連尾 : 【8尾,3尾,9尾,5尾,0尾,7尾】開(kāi) 18 20 12 19 43 26 + 33 準

  024期 復試四連尾 : 【0尾,7尾,5尾,6尾,8尾,1尾】開(kāi) 27 38 28 20 35 17 + 12 準

  023期 復試四連尾 : 【4尾,3尾,5尾,0尾,2尾,1尾】開(kāi) 12 23 39 47 49 04 + 19 準

  022期 復試四連尾 : 【7尾,8尾,3尾,2尾,9尾,4尾】開(kāi) 27 15 33 48 19 01 + 14 準

  021期 復試四連尾 : 【4尾,9尾,0尾,2尾,5尾,7尾】開(kāi) 05 48 26 25 02 16 + 03 準

  020期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,6尾,1尾,8尾,2尾】開(kāi) 49 21 29 48 10 43 + 19 準

  019期 復試四連尾 : 【1尾,7尾,0尾,3尾,9尾,4尾】開(kāi) 49 04 07 29 27 17 + 09 準

  018期 復試四連尾 : 【5尾,9尾,1尾,6尾,3尾,8尾】開(kāi) 49 42 23 05 08 20 + 39 準

  017期 復試四連尾 : 【4尾,1尾,3尾,9尾,2尾,7尾】開(kāi) 23 46 30 34 37 22 + 24 準

  016期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,6尾,3尾,5尾,0尾】開(kāi) 12 46 09 36 49 27 + 06 準

  015期 復試四連尾 : 【4尾,7尾,9尾,2尾,1尾,0尾】開(kāi) 45 01 12 22 23 17 + 20 準

  014期 復試四連尾 : 【1尾,3尾,2尾,9尾,0尾,8尾】開(kāi) 25 44 32 08 36 46 + 33 準

  013期 復試四連尾 : 【6尾,5尾,7尾,1尾,9尾,4尾】開(kāi) 29 04 48 33 31 13 + 32 準

  012期 復試四連尾 : 【3尾,4尾,1尾,2尾,7尾,5尾】開(kāi) 47 32 04 02 22 27 + 38 準

  011期 復試四連尾 : 【9尾,2尾,3尾,7尾,5尾,0尾】開(kāi) 13 07 36 08 26 25 + 38 準

  010期 復試四連尾 : 【3尾,9尾,8尾,4尾,7尾,0尾】開(kāi) 26 06 03 04 42 40 + 48 準

  009期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,8尾,1尾,9尾,2尾】開(kāi) 31 49 47 07 06 28 + 35 準

  008期 復試四連尾 : 【0尾,4尾,2尾,1尾,9尾,8尾】開(kāi) 04 43 44 31 33 11 + 49 準

  007期 復試四連尾 : 【3尾,0尾,1尾,8尾,4尾,7尾】開(kāi) 38 49 26 13 33 46 + 39 準

  006期 復試四連尾 : 【0尾,3尾,7尾,8尾,9尾,4尾】開(kāi) 12 39 23 01 29 44 + 17 準

  005期 復試四連尾 : 【6尾,3尾,8尾,1尾,9尾,4尾】開(kāi) 44 45 15 11 46 23 + 10 準

  004期 復試四連尾 : 【5尾,4尾,7尾,2尾,9尾,6尾】開(kāi) 03 22 39 31 20 09 + 10 準

  003期 復試四連尾 : 【8尾,1尾,7尾,3尾,2尾,6尾】開(kāi) 40 17 05 29 18 03 + 47 準

  002期 復試四連尾 : 【5尾,2尾,6尾,9尾,1尾,8尾】開(kāi) 25 22 43 34 37 41 + 21 準

  001期 復試四連尾 : 【8尾,9尾,7尾,2尾,0尾,6尾】開(kāi) 49 26 05 28 07 02 + 22 準


  制服丝袜日韩中文字幕在线,国产精品波多野结衣,亚洲人成电影网站色mp4下载,天天影视涩香欲综合网
 • <sup id="4se8y"><s id="4se8y"></s></sup>
  <optgroup id="4se8y"></optgroup>
 • <acronym id="4se8y"></acronym>
 • <tr id="4se8y"><u id="4se8y"></u></tr>